Archive for the ‘สมัครสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ’ Category

[ด่วน!!]สมัครสอบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครสอบพนักงานราชการ 66 อัตรา 5-23 พย 2555

30/10/2012

 

 

สํานักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครสอบพนักงานราชการ 66 อัตรา 5-23 พย 2555 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สมัครงาน 2555
จะดําเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและตําแหน่งประเภทท่ั่วไประดับปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัตัระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๕ ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 (more…)

Advertisements