ธนาคารเกียรตินาคิน รับสมัครพนักงาน 2ตำแหน่ง

สมัครงานธนาคารเกียรตินาคิน

สมัครงานธนาคารเกียรตินาคิน

ตำแหน่ง  ปฏิบัติการ ปทุมธานี

สมัครงานธนาคารเกียรตินาคิน

ปฏิบัติการสาขา สาขาปทุมธานี

หน้าที่รับผิดชอบ :

ให้บริการงานด้านการเงินของธนาคาร เช่น ฝาก ถอน ชำระเงินกู้ เช็คต่างๆ งานปฏิบัติการสินเชื่อ งานพิธีการสินเชื่อ งานประกันภัย รวมทั้งงานทะเบียนรถยนต์และหลักประกัน

คุณสมบัติ :

 • ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริการสาขา / Teller อย่างน้อย 0 – 3 ปี
 • มีทักษะการสื่อสาร บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้ดีธนาคารเกียรตินาคิน รับสมัครพนักงาน 2ตำแหน่ง

ตำแหน่ง หน.ฝ่ายวางแผนและพัฒนาเครือข่าย

หน้าที่รับผิดชอบ :

 • รับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ กำหนดกลยุทธ์ วางแผน การบริหารงานของสายเครือข่ายการขายและบริการ  ระบุโอกาส และวิธีการในการเพิ่มฐานลูกค้า รายได้ และผลกำไรให้กับองค์กร รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการขายและการให้บริการของสาขา ผ่านการกำหนดแรงจูงใจ และกลยุทธ์การขายอื่นๆ เพื่อให้การขายบริการและผลิตภัณฑ์เพื่อลูกค้าบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งบริหารจัดการฐานข้อมูลลูกค้าบุคคลให้เป็นระบบ ถูกต้อง และทันสมัยเพื่อเอื้อต่อการวางแผนกลยุทธ์ ตลอดจนวิเคราะห์ผลประกอบการด้านรายได้ และกำไรของสายเครือข่ายการขายและบริการ  ตลอดจนศึกษา ทบทวน ติดตาม (Monitoring and Scanning) ระบบงาน กระบวนการทำงาน ของสาขาเพื่อนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ระบุวิธีป้องกันและแก้ไข ตลอดจนหาแนวทางและโอกาสในการพัฒนา (Room of Improvement) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการขายและการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) พร้อมทั้งทบทวน ปรับปรุงคู่มือการทำงาน ที่ใช้ในการบริหารจัดการการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของสาขาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพทั้งในด้านการขายและการให้บริการธนาคารเกียรตินาคิน รับสมัครพนักงาน 2ตำแหน่ง

คุณสมบัติ :

การศึกษา:

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาเศรษฐศาสต์ บัญชี บริหารธุรกิจ สถิติ คณิตศาสตร์ การเงิน การธนาคารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์:

 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการวางแผน กำหนดกลยุทธ์ การพัฒนาระบบงาน กระบวนการทำงาน หรือการทำงานในธนาคารอย่างน้อย 15 ปี
 • เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารอย่างน้อย 5 ปี

ความรู้เฉพาะตำแหน่ง:

 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการพูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์พื้นฐาน
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการธนาคารโดยเฉพาะด้านลูกค้าบุคคล  บริการทางการเงิน การตลาด หรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของกฎระเบียบต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมการธนาคารและการบริการ
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูล การกำหนดกลยุทธ์ การวางแผน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การวางมาตรฐาน การเจรจาต่อรอง การประสานงาน มีความริเริ่มสร้างสรรค์
ความเข้าใจในธุรกิจ/การดำเนินงานขององค์กร:
 • มีความรู้ความเข้าใจธุรกิจเกี่ยวกับการธนาคารเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการขายผลิตภัณฑ์และการให้บริการสำหรับลูกค้าบุคคล และมีความความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่ธนาคารมีธุรกิจ ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาอัตราการเจริญเติบโตทางธุรกิจ

หมายเหตุ :

กรณีผู้สมัคร เป็นพนักงานภายในของเกียรตินาคิน สายบริหารทรัพยากรบุคคลจะดำเนินการพิจารณาประสบการณ์ ผลการประเมินการปฏิบัติงาน และผลการประเมินค่านิยม ประกอบการพิจารณาคัดเลือก

Advertisements

ป้ายกำกับ: , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: