[ด่วน!!]สมัครสอบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครสอบพนักงานราชการ 66 อัตรา 5-23 พย 2555

 

 

สํานักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครสอบพนักงานราชการ 66 อัตรา 5-23 พย 2555 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สมัครงาน 2555
จะดําเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและตําแหน่งประเภทท่ั่วไประดับปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัตัระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๕ ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551

 

[ด่วน!!]สมัครสอบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครสอบ

พนักงานราชการ 66 อัตรา 5-23 พย 2555 

 

เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจบุคคลเข้ารับราชการดังรายละเอียดต่อไปนี้

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ถึง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ตลอด 24  ชั่วโมง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัคร

– ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติ (ด้านปฏิบัติการและวิเคราะห์วิจัย)
จำนวน 40 อัตรา

– ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านคอมพิวเตอร์)
จำนวน 5 อัตรา

– ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา

– ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
จำนวน 4 อัตรา

– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
จำนวน 4 อัตรา

– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
จำนวน 2 อัตรา

– ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
จำนวน 10 อัตรา
โดยจะทำการเปิดรับสมัครสอบผ่านทางเว็บไซตืของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครที่ >>> http://job.nia.go.th
รายละเอียดสมบูรณ์ทาง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จะประกาศ ให้ทราบภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2555 นี้

 

 

 

ที่มา  http://jobparttimes.com/

Advertisements

ป้ายกำกับ: ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: