มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม – 13 กรกฎาคม 2555 ราชการ 2555

ประกาศ รับอาจารย์ (15 พฤษภาคม – 13 กรกฎาคม 2555)

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

 ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-3519
 สังกัด สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 21,690 – 49,350 บาท
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาจิตวิทยา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม – 13 กรกฎาคม 2555 ราชการ 2555
 ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
 ภาระงานวิจัย
 ทำวิจัย ปีละ 1 เรื่อง (เป็นหัวหน้าโครงการ)

ภาระงานสอน
 1. งานสอน นิสิตระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก (ในและนอกเวลาราชการ)
 2. คุมปริญญานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก (ในและนอกเวลาราชการ)
 ภาระงานบริการวิชาการ
 1. มีส่วนร่วมโครงการบริการวิชาการของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 2. เขียนบทความทางวิชาการลงตีพิมพ์ในวารสาร ปีละ 2 เรื่อง
 ภาระงานทั่วไป
 ตามที่ได้รับมอบหมาย
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม – 13 กรกฎาคม 2555 ราชการ 2555

เงื่อนไขการจ้าง
 ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะต้องทำสัญญาการปฏิบัติงาน และจัดหาบุคคลมาค้ำประกัน ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด และได้รับสวัสดิการประโยชน์เกื้อกูลพนักงาน ได้แก่ การรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร สวัสดิการมหาวิทยาลัย ประกันสังคม ตลอดจนมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จดทะเบียนแล้ว
 บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ไม่สำเร็จปริญญาเอกจะไม่มี การเพิ่มประสบการณ์ และสำหรับประสบการณ์จะคำนวณให้เฉพาะระยะเวลาหลังจากสำเร็จปริญญาเอกเท่านั้น
 กรณีผู้สมัครได้รับการคัดเลือกซึ่งอยู่ระหว่างการชดใช้ทุน หรือมีความประสงค์ขอเพิ่มประสบการณ์ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำ คณะและนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน จึงประกาศผลการคัดเลือกและดำเนินการจ้างต่อไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม – 13 กรกฎาคม 2555 ราชการ 2555

หลักฐานที่ใช้สมัคร
 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม – 13 กรกฎาคม 2555 ราชการ 2555 

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
 รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02-649-5000 ต่อ 7600 , 5223 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม – 13 กรกฎาคม 2555 ราชการ 2555
Advertisements

ป้ายกำกับ: , , , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: